Krok po kroku: Pesel dla obcokrajowca

Numer PESEL dla obcokrajowca to podstawa nie tylko rozliczeń składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych. W rejestrze znajdują się bowiem najważniejsze dane ewidencyjne. Jak uzyskać PESEL, będąc cudzoziemcem?

Krok po kroku: Pesel dla obcokrajowca
Polski rejestr PESEL dostępny dla cudzoziemców

PESEL to podstawowy rejestr osób przebywających w Polsce. Otrzymuje go każdy obywatel kraju między innymi przy sporządzaniu aktu urodzenia czy dokonywaniu meldunku na terenie Polski. O numer PESEL można również wnioskować osobiście.

PESEL dla obcokrajowca umożliwia przebywającym w Polsce imigrantom między innymi odpowiednie zakwalifikowanie składek ubezpieczeniowych. Ułatwia również załatwianie wielu codziennych spraw, które wymagają posiadania numeru rejestracyjnego.

Pesel dla obcokrajowca

Obowiązujące do niedawna przepisy traktowały o nadaniu numeru cudzoziemcom zameldowanym na terenie Polski na okres dłuższy niż trzy miesiące oraz tym, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego bądź ubezpieczeń społecznych. Ustawa o ewidencji ludności obowiązująca od 1 marca 2015 roku wprowadziła jednak pewne zmiany regulujące procedury przyznawanie numeru PESEL dla obcokrajowca.

Nadawany “z urzędu”

Wielu cudzoziemców może liczyć na nadanie numeru PESEL z urzędu – wniosek zostanie złożony automatycznie przez organ gminy odpowiedzialny za zameldowanie cudzoziemca w Polsce na pobyt stały lub czasowy. Automatyczne wystąpienie urzędu o nadanie imigrantowi numeru PESEL dla obcokrajowca będzie mogło mieć miejsce w przypadku, gdy cudzoziemiec:

  • ma status uchodźcy lub zgodę na azyl,
  • ma zgodę na pobyt tolerowany,
  • udzielono ochrony czasowej lub uzupełniającej,
  • ma zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
  • posiada zezwolenie na pobyt stały,
  • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • będący obywatelem państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu posiada prawo stałego pobytu,
  • będący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu posiada prawo stałego pobytu.

Uzyskiwany na własną rękę

Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie wiz i zezwoleń na pobyt czasowy będą musieli wystąpić o przyznanie numeru PESEL dla obcokrajowców we własnym zakresie.

W celu uzyskania numeru PESEL obcokrajowcy powinni wypełnić odpowiedni wniosek – dostępny jest między innymi na stronie internetowej obywatel.gov.pl oraz w urzędach gminy.

Wypełniony dokument wraz z dokumentami potwierdzającymi informacje w nim zawarte (na przykład dowód tożsamości czy odpis aktu urodzenia) należy osobiście lub przez pełnomocnika zanieść do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby pracodawcy w przypadku osób nie posiadających zameldowania.

Podstawowym warunkiem otrzymania numeru PESEL dla obcokrajowca jest podanie we wniosku podstawy prawnej, na mocy której cudzoziemiec ma obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli obcokrajowiec stara się o wpis do rejestru na polecenie innego urzędu lub innej jednostki, należy poprosić o podanie wspomnianej podstawy prawnej do umieszczenia we wniosku.

Usługa przyznania numeru PESEL jest bezpłatna.

  • O autorze
  • Ostatnie artykuły
Hintigo Hintigo [+ info]

HINTIGO to źródło najlepszych rozwiązań, porad i inspiracji, pozwalających szybko i skutecznie rozwiązać problemy życia codziennego. Wierzymy, że podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze kiedy dysponujemy kompletnymi i rzetelnymi informacjami. Pragniemy, aby każdy użytkownik odwiedzający nasz portal znalazł dokładnie to, czego w danym momencie poszukuje - odpowiedzi na pytanie, porady, instrukcji, przewodnika.

Zobacz również